201735 Hotel Svolvær

Beskrivelse:

Med utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse, er det nye hotellkomplekset lagt langs kaia i øst-vestlig retning. Hovedadkomsten for gående og kjørende til hotellet legges mellom det tidligere Lofotpost-bygget og hotellet. Slik den er foreslått utformet, gir den mulighet for av- og påstigning for buss i tillegg til bil, mens gående kan bevege seg trygt på en tilrettelagt gangveg. Den attraktive kaifronten ut mot sjøen utformes slik at den ikke bare har mulighet for å bli et attraktivt samlingspunkt for hotellets gjester, men også som en positiv tilvekst til sjø-nære møteplasser for besøkende og brukere av Svolvær sentrum.

 

Lokalisering: Svolvær, Vågan kommune

 

Status: Regulering / Mulighetsstudie