201908 Detaljregulering Storeidøy Nærings- og Industriområde
www.shaas.no : fl 21.02.19
Oppdragsgiver: Lofoten Avfallsselskap IKS
Beliggenhet: Storeidøy, mellom Gravdal og Leknes (Vestvågøy kommune)
Formål: Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende og nye næringseiendommer. Eksisterende grøntdrag i industriområde foreslås omgjort til næring. Dette innebærer at kulturminner i dette område søkes fjernet. Det legges også opp til gang- og sykkelveg fra havna til fylkesvegen.
Frist for å komme med innspill: 22.03.19
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbar Kartskisse avgrensning
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar miljø- og risokoanalyse
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Trykk her for utskrivbart sjekkliste naturmangfold
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    CGGDG