201732 Detaljregulering Allmenningen Varsel planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
www.shaas.no : fl 02.04.19
Oppdragsgiver: Hattvika AS
Beliggenhet: Beliggenhet: Ballstad (Vestvågøy kommune)
Formål: Utvikle området sør for «allmenningen» på Ballstad til attraktivt boligområdet. De foreløpige planene er å legge til rette for en kombinert bebyggelser med bolig og næring. Der det åpnes for næring i første etasje samt parkering og boliger i etasjene over. Det tas sikte på å flytte bygningen på Fryseriveien 3 inn på arealene til Væreiergården. Helt i øst er det i den senere tid fradelt to boligtomter. Planforslaget omfattes også disse tomtene slik at arealbruken her hjemles i en reguleringsplan. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 14-2 legges herved forslag til planprogram. I forbindelse med detaljplanen for Allmenningen ut til offentlig ettersyn. Formålet med planprogrammet er å beskrive momenter som skal konsekvensutredes senere i prosessen for utarbeidelse av detaljplanen for Allmenningen.

Frist for å komme med innspill: 24.05.19
Saksbehandler shaas: Åsmund Rajala Strømnes


Trykk her for utskrivbar plan
Trykk her for utskrivbart planprogram
Trykk her for utskrivbart høringsbrev
Trykk her for utskrivbar annonse
Trykk her for utskrivbart møtereferat oppstartsmøte
Navn:
Mailadresse:
Gate-adresse / Postboks:
Postnummer og Poststed:
Deres merknad:
Skriv verifiseringskode:
    GPCRB